Łopuszańska

OPIS:


Teren inwestycji przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie został poddany wnikliwej analizie, której efektem jest niniejsze opracowanie. Analiza objęła swoim zasięgiem: wizję lokalną terenu, uzyskanie wytycznych z Urzędu Gminy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, porównawcze zestawienie zabudowy istniejącej i rozpoznanie kierunków dalszego rozwoju rejonu ulicy Łopuszańskiej. Zaowocowało to opracowaniem dającym właścicielowi solidne podstawy dla przeprowadzenia wysokonakładowych inwestycji budowlanych w tym rejonie miasta.


WIZUALIZACJE:

 
RZUTY:


DETALE: